• فناوری
  • سرگرمی
همچنین در ناتیلوس بخوانید


❶تعبیر خواب سکس کردن در خواب/تعبیر سکس کردن در خواب در خواب


اعتراضات مردمی در ایران ناشی از توطئۀ دشمنان است و ارتباطی با عملکرد نظام ندارند
بهترین اطلاعات هاست رایگان را بدانید
چرا رهبر مشکلات زندگی، بانکی، تورم و اقتصادی می داند و کاری نمی کند؟
مقایسه فیزیک کلاسیک با فیزیک مدرن
خواص دارویی درماني و روانی سيب، سيب معجزه میکند سيب
دانلود فیلم غریبه‌ها: شکار در شب Prey at Night
آیا فرار آمریکایی‌ها جلوی گرانی را میگیرد و تورم را پایین میاورد؟
ایجاد یک حساب کاربر
توضیح کامل VPN چیست VPN چگونه کار می کند
چگونگی رشد و نمو استخوان ها
احکام فقهی ربا و حد سود بانکی در مؤسسه ها
نحوه استفاده از صفحه کلید لمسی ویندوز
قبله عالم ناصرالدین شاه قاجار و امیرحسین خان تتلو در نسل امروز
لیست بررسی امنیتی برای ویندوز، انواع ارور های ویندوز
جمعیت سالمند ایرانی تا ۲۰ سال آینده چقدر است؟
برنامه ریزی کنکور تجربی ریاضی انسانی مقاله کامل
آموزش هک سایت با روشی نوین
پاسخ ده پرسش (پیرامون امامت، خصائص و اوصاف حضرت)
File History نحوه استفاده از سابقه پرونده چیست
اگر ایران در جنگ پیروز شد؛ پس جامِ زهر چه بود؟
تعبیر خواب سکس کردن در خواب
Dream Interpretation دوشنبه 10 مرداد 1401 بازدید: 47
سکس کردن در خواب

سکس کردن در خواب

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:

ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺟﻤﺎﻉ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻏﺴﻞ ﻭﺍﺟﺐ ﺷﻮﺩ ﺗﺎﻭﻳﻠﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻩ ﺟﻤﺎﻉ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﻄﻔﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﻴﺎﻣﺪ, ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺎﺯﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﺟﻤﺎﻉ ﻛﺮﺩ, ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﻳﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺟﻤﺎﻉ ﻛﺮﺩ, ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﺩﻩ ﺟﻴﺰﻯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻬﻮﺕ ﺑﻮﺳﻴﺪ, ﺯﻥ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺩﺵ ﻣﻴﺮﺳﺪ.

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺟﻤﺎﻉ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﻭ ﮐﺴﺐ ﺁﺳﻮﺩﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭﻱ ﺩﺍﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺍﮔﺮ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺍﺯ ﻏﻢ ﻓﺎﺭﻍ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺪﻫﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﺩﺍﻱ ﺩﻳﻦ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ, ﺍﮔﺮ ﻏﺼﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﺒﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﺘﺎﻥ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺍﮔﺮ ﻗﻬﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺁﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ. ﺧﻮﺍﺏ ﺟﻤﺎﻉ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻳﮏ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﭼﻮﻥ ﮐﻠﻴﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎﻱ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻤﺎﻉ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮﻡ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ ﻧﻮﺷﺘﻢ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺟﻤﺎﻉ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻼﻡ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮﺩ ﻳﮏ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺘﻼﻡ ﻧﭙﻴﻮﻧﺪﺩ ﺻﺮﻓﺎ ﺍﺯ ﻏﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻻﻏﻴﺮ.

ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻭﺍ ﺷﺪﻥ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﺳﺖ, ﺧﺎﺻﻪ ﭼﻮﻥ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻲ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺟﺪﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺴﻲ ﺟﻤﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﺲ ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﻭ ﺭﻭﺍ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺟﻤﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻛﺮﺩ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺯﻥ ﺍﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺯﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﻴﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺧﻮﺩ ﻳﺎ ﺯﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻱ ﻣﺒﺘﺪﻉ ﺑﻮﺩ ﺑﺮ ﻃﻠﺐ ﻛﺎﺭ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺭﺳﻮﻝ (ﺹ) ﻧﮕﺎﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﻳﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻭﻱ ﺣﺮﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺯ ﻭﻱ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺟﻤﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺟﻤﺎﻉ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻮﻣﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﻴﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﻭﻱ ﻇﻔﺮ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺟﻤﺎﻉ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﭘﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻨﺪ.

ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺩﻭﺷﻴﺰﮔﻲ ﺑﺴﺘﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎ ﻛﻨﻴﺰﻛﻲ ﺑﺨﺮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺩﺷﻤﻦ ﻇﻔﺮ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﻭﻱ ﺟﻤﺎﻉ ﻛﺮﺩ, ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺵ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺑﻴﻢ ﺑﻪ ﻭﻱ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﻏﻲ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﺮﻍ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﻔﺮ ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﻲ ﺑﺎﺑﻜﺎﺭ ﺟﻤﺎﻉ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﺯﻧﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺎﻭﻳﻞ ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﺳﺎﺋﻲ ﻳﺎ ﺟﻬﻮﺩﻱ ﻳﺎ ﮔﺒﺮﻱ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻛﺮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩ ﭘﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺷﻬﻮﺗﺶ ﺯﺍﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻨﺪ ﺷﻬﻮﺗﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺩﺭﺟﻮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﻳﻦ ﻧﻴﻚ ﺭﺍﻏﺐ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺟﻤﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﻭ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺣﺎﺋﺾ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺵ ﺑﺪ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺯﻧﻲ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺵ ﺑﺪ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ﺍﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻭ ﻭﺻﻠﺖ ﻛﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺧﻮﻳﺸﺎﻥ ﺍﻭ ﻣﻔﺎﺭﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻌﺒﺮﺍﻥ ﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺑﺎ ﺯﻥ ﺣﺎﺋﺾ ﺟﻤﺎﻉ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎﺋﻲ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺍﺷﻌﺚ ﮔﻮﻳﺪ:

ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﺯﻥ ﺍﻭ ﻛﻪ ﻛﻨﻴﺰﻙ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﺎﻣﻌﺖ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﺪﻭ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻱ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﺟﻤﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺧﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻱ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﺟﻤﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺣﺎﺟﺖ ﺍﻭ ﺭﻭﺍ ﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﻤﺎﻉ ﻧﻤﻮﺩ, ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﺟﺘﺶ ﺭﻭﺍ ﺷﻮﺩ.

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ:

ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﮐﻪ ﻧﺰﻭﻝ ﻣﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ, ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺑﺎﻃﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻌﺒﻴﺮﯼ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺘﻠﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﺎﺭﻡ ﺧﻮﺩ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺍﺭﺩ, ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﮎ ﻣﮑﻪ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁﻭﺭﺩ. ﺁﻣﻴﺰﺵ ﺟﻨﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺧﻮﺷﯽ ﻧﻴﺰ, ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﮐﺎﺭﯼ ﺁﻣﻴﺰﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ, ﭘﺎﮐﺪﺍﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:

گردآوری: تیم وبسایت تفریحی سرگرمی ناتیلوسﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ: ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﻓﺖ. ﺑﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ: ﻳﻚ ﻋﺸﻖ ﭘﺮﺁﺷﻮﺏ ﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺧ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 72

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺗﻠﮑﺲ ﻭ ﺗﻠﮕﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮﻱ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻲ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻭ ﺧﺒﺮﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﺪ. ﮔﺎﻩ ﺍﻭﻫﺎﻡ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺷﮑﻞ ﻣﻲ ﭘﺬﻳ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 53

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺍﻛﺲ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺪ: ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﺭﺍ ﮔﻮﻝ ﻧﻤﻲ ﺯﺩ. ﻛﻒ ﺍﻃﺎﻗﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺪ: ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﻲ ﺩﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺪ:ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻧ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 54

بيد به معني درخت بيد در خواب هاي ما دوستي است مهربان و شفيق و رفيقي است فرياد رس که مي توانيم به دوستي او اعتماد کنيم و از حمايتش سود ببريم و دل گرم باشيم. برخي از معبران نوشته اند بيد شغل و ممر معاش ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 53

ﻳﻮﺳﻒ ﻧﺒﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺏ ﺗﻴﺮﻩ ﻏﻢ ﺑﻮﺩ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺏ ﺗﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻓﺘﺪ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺏ ﺗﻴﺮﻩ ﺭﻭﺍﻥ ﻇﻠﻤﯽ ﺑﺮﺍﻫﻞ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﻮﺩ ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻐﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮﺩﺭﺳﺎﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺁﺏ ﺑﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﻱ ﺁﺏ ﺗﻴﺮﻩ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 66

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﻨﺪ, ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺮﺯﻧﺶ ﻭ ﻣﻼﻣﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺎﻩ ﺭﻧﮓ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 22

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺻﺪﺍﻱ ﺑﻊ ﺑﻊ ﻳﻚ ﺑﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﺪ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﺻﺪﺍﻱ ﺑﻊ ﺑﻊ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺑﺮﻩ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺷﻨﻮﻳﺪ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺮﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻊ ﺑﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﺩﺭ ﺁﻣﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 34

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺯ ﻛﺴﻲ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻱ ﺿﻌﻴﻒ ﺩﺍﺭﻳﺪ , ﺍﮔﺮ ﻧﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ. 2 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 61

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ: ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺑﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ. ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻍ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺴﺘﻴﺪ: ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﻣﻴﻮﻩ ﻗﺪﻡ ﻣﻲ ﺯﻧﻴﺪ: ﻫﺮﺁﺭﺯﻭﻳﻲ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﻳﻚ ﺑﺎﻍ ﻣﻴﻮﻩ ﻣﻲ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 51

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻭ ﺟﺎﻩ ﻭ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩ ﮔﻨﺎﻫﻜﺎﺭﻯ ﺣﻀﺮﺕ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺗﻮﺑﻪ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 39

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﻰ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ, ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻐﻠﻰ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﺪﻫﻰ‏ﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ‏ﻛﻨﺪ, ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 48

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ, ﻋﻤﺮﺵ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻭ ﻣﻘﺎﻣﺶ ﻭﺍﻻ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺑﺰﺭﮔﺶ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ, ﺗﻼﺵ ﻭ ﮐﻮﺷﺶ ﺍﻭ ﮐﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﻭ ﮔﻔﺘﮕ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 40

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺩﻳﺪﻥ ﺗﻮﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻲ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺓ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. 2 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺗﻮﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 51

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ: ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﺗﺶ,ﺁﺷﭙﺰﯼ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﻭ ﻏﺬﺍﻳﺶ ﺭﺍﻧﻴﺰ, ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﺨﺖ, ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺩﺵ ﺑﺮﺳﺪ. ﺍﮔﺮ ﻏﺬﺍﻳﺶ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮﺩ, ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮﺍﻓﺘﻤﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 50

ﺍﻣﺎﻡ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ: ﺍﮔﺮ ﺗﺮﻧﮕﺒﻴﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪ ﻳﺎ ﺧﻮﺭﺩ, ﺩﻟﻴﻠﺶ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻭﻝ: ﻣﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﻱ ﺣﻼﻝ ﺑﻲ ﻣﻨﺖ ﺧﻠﻖ. ﺩﻭﻡ: ﻣﻌﻴﺸﺖ ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻛﺎﺭﻫﺎ. ﺳﻮﻡ: ﻛﺎﻡ ﺩﻝ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺩ ﺭﺳﻴﺪﻥ. ﻣﺤﻤﺪ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﺼ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 48

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻭ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩ, ﺯﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻥ ﻣﺮﺩ. ﻣﻌﺒﺮﺍ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 56

ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻄﻴﻌﻲ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻳﺪ: ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺎﺳﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻧﻴﮑﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺪﺭ ﻭ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ. ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﻲ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﭘﺎﺱ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﮑﻮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻮﻳﺎﻱ ﺧﻴﺮ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﭘﺎﺳﺒﺎﻥ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 63

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ: 1 ﺩﻳﺪﻥ ﭼﺘﺮﺁﻓﺘﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﻛﺴﺐ ﻟﺬﺗﻬﺎﻱ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺳﺖ. 2 ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﭼﺘﺮ ﺁﻓﺘﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﻴﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮﭺ ﻭ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 3 ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ...


+ ادامه مطلب
بازدید: 63

لطفا نظر خود را درباره مطلبی که خوانده‌اید، بنویسید...
نام شریف شما :
آدرس ایمیل:
مطلب :
کپی از مطالب این سایت تنها با ذکر فاتحه رایگان است
مجله تفریحی و سرگرمی ناتیلوس   Natilos.ir © 2022 - 2015
V 7.3